Zadzwoń! Zadzwoń: 697 71 43 17 697 71 43 17
Napisz Napisz: kontakt@maloni.pl kontakt@malomaloni.pl

Regulamin

    I Wstęp

    1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) skierowany jest do wszystkich użytkowników sklepu Malowane Nicią - określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta sklepu Malowane Nicią, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ofercie sklepu Malowane Nicią, składania zamówień w sklepie Malowane Nicią oraz zasady zawierania Umów sprzedaży. Każdy użytkownik może otrzymać dostęp do Regulaminu w dowolnym momencie, poprzez kliknięcie linku „Regulamin sklepu” umieszczonego na stronie sklepu Malowane Nicią.
    2. Sklep Malowane Nicią prowadzony jest przez: Firma Usługowa Andrzej Kurek z siedzibą w Rudzińcu, adres: Klonowa 1, 44-160 Rudziniec, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki (www.firma.gov.pl), REGON 273053097, NIP 6481110603 i umożliwia kupowanie towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) - pod adresem: www.malowane-nicia.pl („sklep Malowane Nicią”).
    3. Administratorem danych osobowych jest Firma Usługowa Andrzej Kurek z siedzibą w Rudzińcu, adres: Klonowa 1, 44-160 Rudziniec.
    4. Informacje o produktach w sklepie Malowane Nicią m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
    5. Towary w sklepie Malowane Nicią są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, wymiarach oraz materiale, z którego jest wykonany.
    6. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.

    II Zasady korzystania ze sklepu Malowane Nicią

    1. Sklep Malowane Nicią umożliwia kupowanie oferowanych przez sklep Malowane Nicią towarów przy pomocy sieci elektronicznej.
    2. Umowa sprzedaży zawierana jest między korzystającym ze sklepu Malowane Nicią („Klient”), a Firma Usługowa Andrzej Kurek z siedzibą w Rudzińcu.
    3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi dowodu zakupu (faktura VAT) lub specyfikacji nabywanych produktów wraz z dostawą produktów. Do umów zawieranych przy pomocy środków porozumiewania się na odległość stosuje się Ustawę z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
    4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu Malowane Nicią jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
    5. Sklep Malowane Nicią podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.
    6. Użytkownik, który skorzystał ze sklepu Malowane Nicią, zobowiązany jest do:
     • Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
     • Korzystania ze sklepu Malowane Nicią w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;
     • Nierozsyłania i nieumieszczania w ramach sklepu Malowane Nicią niezamówionej informacji handlowej;
     • Korzystania ze sklepu Malowane Nicią w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Administratora sklepu Malowane Nicią;
     • Korzystania z treści zamieszczonych na stronach sklepu Malowane Nicią do użytku własnego;
     • Korzystania ze sklepu Malowane Nicią w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

    III Zawarcie umowy sprzedaży

    1. Aby zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie na stronie sklepu Malowane Nicią (on-line).
    2. Sklep Malowane Nicią przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
    3. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu Malowane Nicią (tzw. zakupy bez rejestracji).
    4. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu dostępnym na stronie internetowej sklepu Malowane Nicią, wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki lub wygenerowania faktury VAT.
    5. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty sklepu, ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości poprzez „dodanie” ich do koszyka.
    6. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, użytkownik ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury.
    7. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” ) stanowi ofertę Klienta złożoną „Firma Usługowa Andrzej Kurek” z siedzibą w Rudzińcu co do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
    8. Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on na stronie sklepu Malowane Nicią oraz drogą mailową komunikat („Potwierdzenie złożenia zamówienia”) zawierający informacje dotyczące pozycji w zamówieniu, ilości produktów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta. Komunikat stanowi potwierdzenie otrzymania przez sklep Malowane Nicią oferty zakupu Klienta.
    9. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną („Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji”), na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.
    10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.
    11. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od sklepu Malowane Nicią potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, tj. przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem Malowane Nicią, także drogą telefoniczną, z potwierdzeniem mailowym.
    12. Sklep Malowane Nicią zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą lub płatność za zamówienie nie została uiszczona w określonym czasie.

    IV Dostawa i odbiór

    1. Termin realizacji zamówienia w sklepie Malowane Nicią, umieszczony na podsumowaniu zamówienia jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania Klientowi produktów do wysyłki. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia jest potwierdzany przez pracownika podczas kontaktu z Klientem, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
    2. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej firmą Polska Korporacja Wydawców i Dystrybutorów Dudkiewicz i S-ka Spółka Jawna.
    3. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia. Przewidywany czas dostawy to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych, a w żadnym razie 30 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania kwoty ceny sprzedaży (i ew. kosztów przesyłki), w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności jako przedpłaty internetowej (zwykłym przelewem internetowym).
    4. W przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia Firma Usługowa Andrzej Kurek zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o czym Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony.
    5. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien dokładnie sprawdzić w obecności kuriera kompletność zawartości paczki oraz stan opakowania zewnętrznego zamówionego towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Odbiorcę i kuriera.
    6. W razie jakichkolwiek nieprawidłowości związanych z dostawą przez firmę zewnętrzną Klient powinien takie informacje kierować pod numerem infolinii Sklepu Malowane Nicią.

    V Ceny i formy płatności

    1. Informacja o cenie zakupu towaru w sklepie Malowane Nicią jest podawana na jego stronie i ma charakter wiążący – w rozumieniu ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - od momentu otrzymania przez Klienta e-maila z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych towarów, zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia dla ilości podanych w zamówieniu, aż do końca realizacji zamówienia. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie Malowane Nicią, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia w drugim mailu.
    2. Ceny produktów w sklepie Malowane Nicią podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym podatek VAT i cło.
    3. Klient płaci cenę za zamówione produkty, wedle swego wyboru, przelewem bankowym przed dostawą lub osobiście przy odbiorze zamówienia w ustalonym wcześniej ze sklepem Malowane Nicią terminie.
    4. Przyjęcie zamówienia do realizacji przez sklep Malowane Nicią zostanie potwierdzone drogą elektroniczną, zwykle w ciągu 24 godzin roboczych od momentu zamówienia przez Klienta, a nie później niż w ciągu 5 dni roboczych. Malowane Nicią zastrzega sobie prawo do dodatkowej telefonicznej weryfikacji zamówień niekompletnych lub budzących wątpliwości.
    5. Brak możliwości weryfikacji zamówienia w ciągu kolejnych 3 dni roboczych lub też brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w oznaczonym terminie oznacza anulowanie zamówienia i nie jest ono wówczas wiążące dla Malowane Nicią i dla Klienta.
    6. Sklep Malowane Nicią zastrzega sobie prawo do nieuznawania zamówień składanych przez osoby:
     •  które wcześniej składały zamówienia, a następnie je wycofywały bez podania przyczyny,
     • które wcześniej rezygnowały z odbioru zamówionego towaru bez uzasadnionego powodu,
     • a także zamówień innych osób, które nadużyły lub w oczywisty sposób próbują nadużyć zaufania.
    7. Firma Usługowa Andrzej Kurek z siedzibą w Rudzińcu zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie Malowane Nicią, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu Malowane Nicią, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez sklep Malowane Nicią przed dokonaniem ww. zmian.
    8. Zapłaty za zamówione Towary można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności:
    • za pobraniem, czyli osobiście, gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Firmy Kurierskiej.
    • przelewem bankowym za pomocą konta w bankowości elektronicznej swojego banku na wskazany przez Sprzedawcę numer konta w procesie realizacji.

    VI Gwarancja, reklamacje i zwroty

    1. Produkty oferowane w sklepie Malowane Nicią są nowe i oryginalne. Niektóre produkty oferowane przez Malowane Nicią, z racji na sposób wykonania, są unikatowe i niepowtarzalne. Produkty wykonane na indywidualne zamówienie (szyte na miarę) nie podlegają wymianie i zwrotowi.
    2. Firma Usługowa Andrzej Kurek z siedzibą w Rudzińcu jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r.
    3. Każda rzecz kupiona w sklepie Malowane Nicią może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z umową. W przypadku sprzedaży udokumentowanej fakturą reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez wypełnienie formularza „Reklamacja” (dołączonego do zamawianego towaru) oraz odesłanie towaru wraz z ww. formularzem i fakturą, przesyłką kurierską na adres: Firma Usługowa Andrzej Kurek z siedzibą w Rudzińcu, ul. Klonowa 1, 44-160 Rudziniec, z dopiskiem: „Reklamacja Malowane Nicią”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez sklep Malowane Nicią przesyłki kurierskiej zawierającej reklamowany towar.
    4. Reklamacje dotyczące wad zakupionych towarów należy zgłosić Sprzedawcy nie później niż w ciągu 2 dni licząc od dnia odebrania przesyłki.
    5. W razie niezajęcia przez Sprzedawcę stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Kupującego reklamacji w terminie 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamowanego towaru przez Malowane Nicią, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sprzedawcę za zasadną.
    6. Zarówno odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jak i zwrot zakupionego towaru, o którym mowa w ust. 2 powyżej możliwe jest tylko w sytuacji, gdy zakupiony towar znajduje się w stanie nienaruszonym.
    7. Kwota uiszczona za zakupiony towar zostanie zwrócona Klientowi w terminie 14 dni od daty otrzymania zwrotu przez sklep Malowane Nicią.
    8. Sklep Malowane Nicią ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego towaru, zwrotu dokonanego później niż opisany w p.4 lub dostarczenia do sklepu Malowane Nicią towaru niepełnowartościowego, tj. niekompletnego.
    9. Sklep Malowane Nicią nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
    10. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą kurierską Firma Usługowa Andrzej Kurek wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany nakład), zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny towaru.
    11. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
    12. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera protokół szkody. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia towaru podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta i kuriera.
    13. Klient ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy w ciągu 10 (dziesięciu) dni od daty odbioru przesyłki, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.).
    14. Klient ma prawo do zwrotu zakupionych towarów bez podania przyczyny w ciągu 10 (dziesięciu) dni od daty odebrania przesyłki.
    15. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy,której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. indywidualny haft imienia itp.).

    VII Polityka bezpieczeństwa danych osobowych

    1. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (oraz późniejsze zmiany) zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności handlowej i realizacji Państwa zamówień w naszym serwisie.
    2. Malowane Nicią zapewnia, iż dane osobowe Klientów przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji zamówienia oraz dla celów marketingowych Sprzedawcy.
    3. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Klient ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
    4. Malowane Nicią nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Klientach i zakupach dokonanych przez Klientów.
    5. Sklep Malowane Nicią używa plików coockie (ciasteczek) wyłącznie dla celów statystycznych.

    VIII Pozostałe

    1. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w sklepie Malowane Nicią są przetwarzane przez Firma Usługowa Andrzej Kurek z siedzibą w Rudzińcu, wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności do decyzji Klienta wyrażonej przy składaniu zamówienia lub ustawieniach na stronie, mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
    2. Klient składając zamówienie zgadza się na korzystanie ze sklepu Malowane Nicią zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu - w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia - oraz zgadza się na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu „ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną", zgodnie z niniejszym Regulaminem. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup towarów oferowanych przez sklep Malowane Nicią.
    3. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie Malowane Nicią stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
    4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu Malowane Nicią.
    5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd powszechny miejscowo właściwy według obowiązujących przepisów.
    6. Firma Usługowa Andrzej Kurek z siedzibą w Rudzińcu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie sklepu Malowane Nicią. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze sklepu Malowane Nicią.
    7. Firma Usługowa Andrzej Kurek z siedzibą w Rudzińcu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu Malowane Nicią w ciągu dnia, wycofywania lub wprowadzania poszczególnych produktów do oferty sklepu Malowane Nicią, przeprowadzania i wycofywania akcji promocyjnych na stronie sklepu Malowane Nicią, jaki i również ich modyfikacji.
    8. Firma Usługowa Andrzej Kurek z siedzibą w Rudzińcu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania sklepu Malowane Nicią, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez użytkowników.
    9. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić mailowo, telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego informacje o wszelkich niedogodnościach lub przerwach w funkcjonowaniu sklepu Malowane Nicią.
Allegro Instagram Pinterest